صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

پنجمین دوره معرفت افزایی و توانمندسازی اعضاء هیئت علمی دانشگاه با همکاری دفتر نهاد رهبری و معاونت آموزشی دانشگاه از تاریخ 10 لغایت 12 تیرماه  92 در دانشکده علوم برگزار میگردد.درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دانشکده علوم در تاریخ 1392/04/11
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد