صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

سه شنبه مورخ ۹۱/۱۲/۲۲ ساعت ۳۰/۱۳ الی ۱۶ کرسی آزاد اندیشی با حضور نزدیک به ۳۵ نفر از دانشجویان ومسول دفتر نهاد در دانشکده برگزار و افراد به بیان دیدگاهها و راهکارهای مورد نظر خود در زمینه برگزاری کرسی به نحو مطلوب پرداختند و همچنین شورای برگزاری کرسی آزاد اندیشی در دانشکده با مسئولیت برگزاری هرچه بهتر کرسی از میان دانشجویان تشکیل گردید. 

درخواست شرکت در برنامه | منتشر شده توسط دفترنهاددانشکده مکانیک و صنایع در تاریخ 1391/12/23
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد