صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

  

  دفترنهاددانشکدۀ عمران ونقشه برداری درنظردارد ،اولین نشست ضرورت برگزاری کرسی های آزاداندیشی راامروزدوشنبه: 28/09/90ساعت: 15-13درمحل ساختمان آموزش دانشکده عمران کلاس 308برگزارنماید.

منتشر شده توسط دفترنهاد عمران و نقشه برداری در تاریخ 1390/09/28
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد