صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

درتاریخ 25/8/88 روزدوشنبه از ساعت 10.30 الی11.45 دومین جلسۀهیئت امنای نمازخانۀ دانشکدۀ علوم در دفتر ریاست وباحضوراکثریت اعضاء تشکیل گردیدد وضمن ارائه پیشنهادات جدید درمورد بهسازی وزیباسازی نمازخانه موادی نیزبه تصویب رسید.

منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده علوم در تاریخ 1388/08/27
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد