صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد
برنامه های جاری و اجرا شده در دفتر نهاد

سومین جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم راس ساعت ۳۰/۱۱مورخه ۱۸/۰۳/۸۸روزدوشنبه درمحل دفترریاست وباحضوراکثریت اعضاءتشکیل گردیدودرباره مسایل جاری فرهنگی دانشکده تبادل نظربه عمل امد

منتشر شده توسط دفتر نهاد دانشکده علوم در تاریخ 1388/03/19
صفحه اصلی | اخبار نهاد | آلبوم تصاویر | ارسال پرسش | در مورد نهاد | ارتباط با نهاد